Пожароизвестителни системи
ПожароизвестяванеПожароизвестителните системи са предназначени да откриват пожар в начален стадий на развитие, да сигнализират и локализират местоположението му. Целта е предотвратяване на човешки жертви, сериозни имуществени щети и замърсяване на околната среда. Проектирането е строго индивидуално и трябва да се вземат предвид вида и предназначението на сградата, дейностите, който ще се извършват, местоположението на входовете и изходите, разположението на помещенията вътре в сградата. Професионалното проектиране и изграждане на една пожароизвестителна система е гаранция за ефективно действие при пожар.

Функциите, които изпълнява пожароизвестителната система са:

- Откриване и посочване на пожар в начален стадий;

- Задействане на алармена сигнализация за евакуация на хора;

- Бързо и безопасно ориентиране на хората към аварийните изходи;

- Изпращане на сигнал за настъпило събитие към съответните служби;

- Включване и/или управление на пожарогасителна инсталация или други защитни устройства и системи.

“СОД Царевец” ЕООД извършва инженерингови услуги, свързани с проектиране, монтаж, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на пожароизвестителни системи. Екипът от висококвалифицирани професионалисти осигурява на клиентите и партньорите си: Потребителски-ориентирани продукти, непрекъснато усъвършенствани технологично и функционално, Висококачествена продукция, отговаряща напълно на българските и европейските стандарти;

Изделия с дълготрайна и надеждна работоспособност при минимален риск от погрешни сигнали; Обучение на специалистите в технически курсове и предоставяне на пълна експлоатационна документация; Продължително и ефективно гаранционно и следгаранционно обслужване; Функционираща и постоянно усъвършенствана система за управление на качеството в съответствие с БДС - EN IS09001:2000;

Целта пред нас е да бъдат доставяни услуги и технически решения, съответстващи на европейските норми и българските държавни стандарти с възможно най-високи технически параметри. Сервизното осигуряване е насочено изцяло в полза на клиента, като основният стремеж е постигане на минимални срокове за отстраняване на възникнали проблеми, вкпючително и сервиз на място. За изграждане на пожароизвестителни инсталации използваме техника от утвърдени на пазара производители, като за всеки обект се прави индивидуален анализ, проектиране и изграждане с най-подходящата система, съобразена с функционалното му предназначение, пожарна опасност – степен на риска според изискванията на конкретния възложител.

Сигнално-охранителна дейност

повече

Пожароизвестителни системи

повече

Системи за видеонаблюдение

повече

GPS-проследяване

повече